Oferta AVALUACIÓ PROJECTE ‘Comunicació per la Defensa de Drets’ de l’organització alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

JUSTIFICACIÓ

Es proposa una avaluació del projecte: “Contribuir a l’exercici efectiu dels Drets polítics, territorials i culturals dels Pobles indígenes incorporant la perspectiva d’equitat de les dones indígenes a traves de la Comunicació per a la visibilitat de la identitat pròpia i vulneració de drets, reforç de capacitats, incidència local, nacional i internacional i l’articulació i participació en defensa de drets “ denominat d’ara en endavant Comunicació per la Defensa de Drets, que ha estat executat per alterNativa intercanvi amb Pobles
indígenes i la seva contrapart local, la -Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas- CLACPI.
El projecte ha estat subvencionat per l’ACCD en la seva convocatòria de projectes 2017 i cofinançat per l’AECID a través del Programa Indígena; i el període d’execució és de desembre 2017 fins novembre 2018 amb una ampliació no superior a tres mesos finalitzant efectivament el gener 2019.
L’avaluació plantejada respon al principi de qualitat i millora continua que l’entitat aplica transversalment a les accions, projectes i programes que impulsa; i és per això una
eina de transparència, millora i aprenentatge. L’avaluació és també un requisit de la subvenció atorgada per l’Agencia Catalana de Cooperació- ACCD i té l’objectiu de complir amb la normativa de seguiment i justificació del projecte.

ANTECEDENTS

alterNAtiva és una organització catalana que treballa des de 1986 en la defensa i exercici efectiu dels Drets dels Pobles Indígenes d’Amèrica Llatina, a través de la recerca, la comunicació, la incidència i la cooperació. www.alternativa-ong.org CLACPI és una coordinació intercontinental que integra una cinquantena d’organitzacions i té presencia a Mèxic, Perú, Bolívia, Colòmbia, Brasil, Xile, Argentina, Paraguai, Equador, Guatemala, Nicaragua, Veneçuela, Cuba; País Basc i Catalunya. www.clacpi.org
Ambdues organitzacions promouen els processos de comunicació assumits pels Pobles Indígenes, en la seva lluita pel dret a ser protagonistes en l’elaboració i circulació de missatges audiovisuals, en l’accés a l’autogestió de la comunicació i difusió de la realitat i problemàtica indígena continental en l’exercici dels seus Drets internacionalment reconeguts.

OBJECTIUS ABAST I LIMITACIONS DE L’AVALUACIÓ

En el marc del projecte s’espera que l’avaluació aporti elements de reflexió sobre les accions realitzades focalitzant sobre propostes de millora per assolir l’objectiu general de contribuir a l’exercici efectiu dels Drets polítics, territorials i culturals dels Pobles indígenes dirigides a:
– les organitzacions impulsores com a titulars de Drets,
– el treball amb organitzacions socials catalanes, i societat civil com a titulars de

Responsabilitats
– les administracions i institucions publiques com a titulars d’obligacions

S’espera també que l’avaluació sigui un element d’aprenentatge i millora interna de les estratègies implementades per assolir l’objectiu específic del projecte.
Finalment s’espera una avaluació des de la perspectiva de Gènere i Drets Humans dels objectius de la política de cooperació catalana que ha guiat el disseny i la implementació del projecte en la seva triple dimensió:

– promoure el respecte integral i la consolidació dels drets humans, la Governança i l’enfortiment del teixit social;
– promoure l’equitat entre les dones i els homes mitjançant l’aplicació de la perspectiva de gènere;
– promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió (sociocultural i política, econòmica i ambiental).

Així els objectius de l’avaluació són:

1. Valorar l’execució i dels seus resultats segons el projecte aprovat per l’ACCD.
2. Analitzar i extreure lliçons i conclusions sobre la mesura en què s’han assolit els objectius i resultats plantejats.
3. Aportar recomanacions que puguin ser d’utilitat per alternativa i la CLACPI en relació als les organitzacions impulsores com a titulars de Drets; organitzacions socials catalanes i societat civil com a Titulars de Responsabilitats: i les administracions i institucions publiques com a Titulars d’Obligacions
4. Facilitar l’extracció d’aprenentatges sobre el desenvolupament del projecte així com la rendició de comptes sobre l’ús dels recursos, l’eficiència i eficàcia de les accions.

L’abast temporal de l’avaluació compren el període d’execució de novembre de 2017 fins gener 2019. L’abast geogràfic de l’avaluació es centrarà en les accions desenvolupades a Guatemala i Centramèrica, Nova York i Catalunya.

L’avaluació està limitada pel pressupost disponible per a la seva realització i per la dispersió geogràfica i temporal de les accions.

OBJECTE D’AVALUACIÓ

L’objecte d’avaluació és el projecte executat que té com a principals elements:
Objectiu General:
Contribuir a l’exercici efectiu dels Drets polítics, territorials i culturals dels Pobles indígenes incorporant la perspectiva d’equitat de les dones indígenes a traves de Comunicació per a
la visibilitat de la identitat pròpia i vulneració de drets, reforç de capacitats, incidència local, nacional i internacional i l’articulació i participació en defensa de drets.

Objectiu Específic:
Visibilitzar i defensar els Drets dels PPII, Exercir la comunicació pròpia, Reforçar capacitats per a la Incidència local, nacional i internacional i Reforçar l’articulació i participació pel compliment de Drets de Pobles i Dones indígenes.

Resultats:

R1. Visibilitat de la identitat i vulneració de drets dels Pobles i Dones indígenes; reforç de capacitats de defensa de drets i mecanismes de protecció de defensors/es.
R2. Formació i apropiació de mitjans de comunicació pròpia.
R3. Reforç de capacitats i incidència pel compliment de drets indígenes a nivell local, nacional i internacional.
R4. Articulació, organització i participació membres CLACPI

Activitats:

A1.1. RUMBO A FICMAYAB. 10 Mostres Mesoamericanes
A1.2. XIII Festival Internacional de Cine i Comunicació dels PPII – FICMAYAB. Exhibició i Mostra cultural
A1.3. Taller Defensors/es
A1.4. Visita comunitats en resistència
A1.5. Programa Veus indígenes per la transformació social.- IndiFEST Barcelona.
A2.1. FestiLab – Espai de intercanvi i aprenentatge mutu entre comunicadors/es indígenes en el marc del XIII FicMayab
A2.2. Plataforma Web interactiva per continguts formatius i produccions pròpies
A.3.1. Informe de recerca sobre la Situació del Dret a la Comunicació dels PPII
A.3.2. Socialització Informe TDrets al X Encuentro C.Indígena i concertació incidència local i Assemblea Clacpi i concert incidencia internacional
A.3.3. Socialització Informe TDRets Chisec, Guatemala i Solola i concertació incidència nacional Guatemala.
A.3.4. Socialitzacio Informe Foro Permanent ONU i incidència TObligacions
A.3.5. Socialitzacio Informe Institu.Catalanes i incidència TObligacions
A.3.6. Socialització Informe Grups Treball DDHH i Defensors i incidència
T.Responsabilitats.
A.4.1. Diagnòstic de necessitats.
A.4.2. Reforç capacitats tècniques.

METODOLOGIA, CRITERIS, I DIFUSIO DE RESULTATS

A nivell metodològic es planteja una avaluació participativa que permeti, aportar elements substantius per a l’anàlisi, seguir el procés d’avaluació i assumir els aprenentatges i millores.
Es crearà un comitè de seguiment d’avaluació integrat per una persona d’alterNativa, de la CLACPI i de l’equip avaluador qui establirà els contactes i proveirà la informació i documentació necessaris.
La informació recollida serà única i exclusivament utilitzada en el marc de l’avaluació quedant expressament prohibida qualsevol reproducció i ús de material. Així mateix el material e informació base recollida tant amb tècniques qualitatives com quantitatives -com entrevistes o dades- seran lliurats per a ús intern d’alterNAtiva.
En tot moment es garantirà la confidencialitat i anonimat de la informació entre els informants clau i participants.
Com a criteris d’avaluació s’utilitzaran, els establerts per l’OCDE i adoptats per la política catalana de cooperació: Rellevància, Eficàcia, Eficiència Impacte i Sostenibilitat.
Per la difusió es realitzarà una sessió final presencial de traspàs de l’avaluació amb l’entitat impulsora amb participació de la contrapart via Skype amb especial èmfasi en els resultats i elements significatius de l’avaluació.

PRINCIPIS D’AVALUACIÓ

L’equip/consultora seguirà els principis d’avaluació:

Anonimat i confidencialitat: en totes les fases s’ han de respectar el dret de les persones a proporcionar informació, assegurant els seu anonimat i confidencialitat en tot el procés d’avaluació.
Responsabilitat: qualsevol desacord o diferència d’opinió que pugui sorgir entre els i les membres de l’equip ha de ser mencionat en la part informativa/explicativa de l’avaluació.
Validació: la persona o l’equip avaluador tindrà assumeix la veracitat de la informació i la fidelitat a les evidencies obtingudes.
Imparcialitat: es manté la independència de la persona o equip avaluador respecte al projecte i l’entitat impulsora.
Integritat: davant l’aparició de imprevistos o dificultats en el procés d’avaluació, s’hauran de comunicar al Comitè d’avaluació.
Drets d’autoria: La informació recollida i produïda durant el procés d’avaluació es prerrogativa de l’entitat impulsora. La persona o equip consultor delega els drets d’autoria a l’entitat qui decidirà sobre la difusió dels resultats citant l’autoria de l’equip consultor.

PERIODE D’AVALUACIÓ I PRODUCTES ESPERATS

L’avaluació tindrà un temps de 3 mesos de realització no superant en qualsevol cas el 31 d’abril de 2019 i compren tres fases de treball:
Fase de disseny, anàlisi documental i recollida de dades: 15 gener-15 febrer
Fase anàlisi de resultats i elaboració de l’Informe 15 febrer -15 març
Fase de validació i socialització Informe Final 15 març – 15 abril

Com a producte de l’avaluació s’espera comptar:
– 1 Informe final en format digital i 3 copies impreses
– 1 Document de presentació i difusió digital (power point, prezzi, o similars..) que reculli especialment les bones practiques, les lliçons apreses i les recomanacions de millora.

SELECCIO DE LA PROPOSTA D’AVALUACIÓ

Els criteris que s’aplicaran per a la selecció de l’equip o persona avaluadora són:
-Experiència demostrable en avaluacions amb enfocament de gènere i drets humans i basada en articulació i apoderament d’actors.
-Coneixement de la realitat dels pobles indígenes
-Qualificació i formació de l’equip/consultora en tècniques d’anàlisi de dades quantitatives i qualitatives.
-Qualificació i formació de l’equip/consultora fent especial rellevància al coneixement i acompanyament del sector de les organitzacions no governamentals de la cooperació
-Experiència demostrable de l’equip/consultora en tècniques d’avaluació d’estratègies d’incidència i de comunicació i de planificació estratègica.
-Experiència demostrable i coneixement de metodologies participatives.
-Coneixement i experiència en l’ús no sexista del llenguatge.

PRESSUPOST I OFERTA TÈCNICA

Es presentarà una oferta tècnica amb pressupost desglossat que inclogui una proposta sobre metodologia i pla de treball en base al present document de Termes de Referència (màxim 7 pàgines ). La proposta tècnica estarà acompanyada del currículum de la persona o equip avaluador.

Les propostes s’han d’enviar al correu olgacebada@alternativa-ong.org indicant Proposta d’Avaluació fins el 28 de desembre de 2018. En el termini de quinze dies es donarà resposta a les sol·licituds rebudes.