Oferta per avaluació projecte ‘Apoderament, Concertació i incidència en Defensa i Exercici efectiu de Drets Fonamentals i Col·lectius de Dones i Pobles Indígenes (Guatemala)’

TERMES DE REFERENCIA AVALUACIO FINAL MIXTA DEL PROJECTE JUSTIFICACIÓ

 

Es proposa una avaluació mixta i final del projecte: Apoderament, Concertació i incidència multinivell en Defensa i Exercici efectiu de Drets Fonamentals i Col·lectius de Dones i Pobles Indígenes de Guatemala que ha estat executat per alterNativa intercanvi amb Pobles indígenes i la seva contrapart local, l’Associació Maya UkUxBé.

El projecte ha estat subvencionat per l’ACCD en la seva convocatòria de projectes 2018, i el període d’execució és de novembre 2018 fins octubre 2019 amb una ampliació no superior a tres mesos finalitzant efectivament el gener 2020.

L’avaluació plantejada respon al principi de qualitat i millora continua que l’entitat aplica transversalment a les accions, projectes i programes que impulsa; i és per això una eina de transparència, millora i aprenentatge. L’avaluació és també un requisit de la subvenció atorgada per l’Agència Catalana de Cooperació- ACCD i té l’objectiu de complir amb la normativa de seguiment i justificació del projectes.

ANTECEDENTS

alterNAtiva és una organització catalana que treballa des de 1986 en la defensa i exercici efectiu dels Drets dels Pobles Indígenes d’Amèrica Llatina, a través de la recerca, la comunicació, la incidència i la cooperació www.alternativa-ong.org

Uk’ux B’e es fonamenta en la defensa i exercici de drets humans i col.lectius del poble maia. Pel que fa a Gènere, Uk’ux B’e assumeix el integrar i treballar amb enfocament de Gènere en el seu treball reclamant suport al lideratge de les dones indígenes, en correlació de forces amb els homes indígenes, per aconseguir la vida i reconstitució del ser Mayab www.ukuxbe.org

A partir del 2009 treballem amb Uk’ux B’e en accions de concertació i incidència pel compliment de Drets, especialment Drets polítics i territorials que treballem dins la Red de Escuelas Indígenas de Formación Politica que sorgeix des de la CODPI. Al 2010 en el marc del Programa de Drets a traves de representants d’ Uk’ux B’e que participen en la sensibilització a Barcelona, al 2015 a l’ Encuentro Barcelona establim contactes amb els moviments catalans en defensa del territori a Barcelona, Girona i Tarragona.

OBJECTIUS ABAST I LIMITACIONS DE L’AVALUACIÓ

L’avaluació proposada parteix d’un treball d’avaluació interna i participativa realitzat per les entitats impulsores del projecte sobre les accions realitzades a Guatemala i Catalunya; que recull les aportacions dels protagonistes sobre els criteris de pertinença, eficàcia, eficiència, impacte, i sostenibilitat; recollint també mesures i propostes de millora; i que es la base i complement de la present proposta d’avaluació. En el marc del projecte s’espera que l’avaluació aporti elements de reflexió sobre les accions realitzades focalitzant sobre propostes de millora per assolir l’objectiu general de contribuir a l’exercici efectiu dels Drets polítics, territorials i culturals dels Pobles indígenes dirigides a:

– Les organitzacions impulsores com a titulars de Drets,

– El treball amb organitzacions socials catalanes, i societat civil com a titulars de Responsabilitats

– Les administracions i institucions publiques com a titulars d’obligacions.

S’espera també que l’avaluació sigui un element d’aprenentatge i millora interna de les estratègies implementades per assolir l’objectiu específic del projecte.

Finalment s’espera una avaluació des de la perspectiva de Gènere i Drets Humans dels objectius de la política de cooperació catalana que ha guiat el disseny i la implementació del projecte en la seva triple dimensió:

– Promoure el respecte integral i la consolidació dels drets humans, la governança i l’enfortiment del teixit social;

– Promoure l’equitat entre les dones i els homes mitjançant l’aplicació de la perspectiva de gènere;

– Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió (sociocultural i política, econòmica i ambiental).

Així els objectius de l’avaluació són:

1. Valorar l’execució i dels seus resultats segons el projecte aprovat per l’ACCD.

2. Analitzar i extreure lliçons i conclusions sobre la mesura en què s’han assolit els objectius i resultats plantejats.

3. Aportar recomanacions que puguin ser d’utilitat per alternativa i Uk’ux B’e en relació a les organitzacions impulsores com a titulars de Drets; organitzacions socials catalanes i societat civil com a Titulars de Responsabilitats: i les administracions i institucions públiques com a Titulars d’Obligacions.

4. Facilitar l’extracció d’aprenentatges sobre el desenvolupament del projecte així com la rendició de comptes sobre l’ús dels recursos, l’eficiència i eficàcia de les accions. L’abast temporal de l’avaluació compren el període d’execució de novembre de 2018 fins gener 2020. L’abast geogràfic de l’avaluació es centrarà en les accions desenvolupades a Guatemala i Catalunya. L’avaluació està limitada pel pressupost disponible per a la seva realització i per la dispersió geogràfica i temporal de les accions.

OBJECTE D’AVALUACIÓ

L’objecte d’avaluació és el projecte executat que té com a principals elements:

Objectiu General: Exercici Efectiu dels Drets Fonamentals i Col·lectius dels Pobles i Dones Indígenes

Objectiu Específic: Defensa i Exercici de Drets Individuals i Col·lectius – Polítics i DESCA- de Dones i Pobles indígenes a Guatemala a través de l’Apoderament, Concertació i Incidència multinivell.

Resultats:

R1. Apoderament de Dones i Pobles Indígenes de Guatemala en Drets individuals i col·lectius Territorials, de Justícia pròpia, d’Accés i control a recursos de les Dones.

R2. Concertació, local, al Quiché i concertació regional en la participació als espais locals, nacionals i internacionals.

R3. Incidència local, nacional i internacional pel compliment efectiu de Drets humans i col·lectius de Dones i Pobles indígenes a traves de la comunicació social, la defensa legal, i la concertació institucional.

Activitats:

A1.1. Sistematització del Sistema propi de Justícia Xicai l de la seva aplicació per l’Alcaldia Indígena de Santa Cruz.

A1.2. Capacitació a l’Alcaldia Indígena de Sant Cruz del Quiché i suport a la realització del Pla Estratègic en Defensa de Drets i Aplicació de Sistemes propis de Justícia.

A1.3. Capacitació a Defensores del Consejo Pueblos Kiche´- CPK sobre Drets Dones, d’accés a terres i recursos, Drets autodeterminació i Defensa territorial a traves de 6 sessions de formació.

A1.4. 6 trobades suport i reforç de capacitats a defensors/es criminalitzats/es i a Autoritat indígena en l’exili Lolita Chávez.

A 2.1. Local – 2 Assemblees comunitàries a Sta. Cruz del Quiché per participar en l’elaboració del Pla Estratègic i la extensió del Sistema propi de justícia Xicai entre delegats/des de 87 comunitats del Departament.

A 2.2. Regional – 1 Assemblea de les bases regionals de Ukuxbé d’apropiació, orientació estratègica i participació en processos regionals, nacionals i internacionals.

A.3.1. Local – 2 Cercles d’anàlisi /Tallers amb mitjans a 20 periodistes de 10 mitjans de comunicació local i regional sobre legitimitat de les Institucions pròpies dels Pobles Indígenes: Alcaldies  indígenes, Aplicació de justícia i Defensors/es de Drets

A.3.2. Regional – 5 Programes radials de 30 minuts realitzats per les Defensores del CPK i extensió a través Premsa escrita (Prensa Libre Delegación Quiché i , Nuevo Diario Delegació Quiché i Sistema radial.

A.3.3. Nacional – Defensa jurídica de 10 casos individuals i comunitaris Defensors/es contra Drets ambientals i territorials a 6 Departaments de Guatemala.

A.3.4. Internacional – Campanya de Comunicació (Defensores- Lo visible i lo invisible en la Defensa de Drets) i Gira Catalunya amb 4 presentacions publiques i roda premsa a mitjans i 10 visites polítiques i institucionals pel reconeixement i coherència de la política publica catalana. Participa activa i directament Lolita Chavez amb producció reportatge Prensa Comunitaria.

 

METODOLOGIA, CRITERIS, I DIFUSIÓ DE RESULTATS

A nivell metodològic l’avaluació es realitzarà en base a la documentació del projecte i la avaluació interna i participativa ja realitzada; i es complementarà amb entrevistes personals a Catalunya, o via Skype a Guatemala, que es considerin oportunes. Es planteja una avaluació participativa que permeti aportar elements substantius per a l’anàlisi, seguir el procés d’avaluació i assumir els aprenentatges i millores. Es crearà un comitè de seguiment d’avaluació integrat per una persona d’alterNativa, d’Uk’ux B’e i de l’equip avaluador qui establirà els contactes i proveirà la informació i documentació necessaris. La informació recollida serà única i exclusivament utilitzada en el marc de l’avaluació quedant expressament prohibida qualsevol reproducció i ús de material. Així mateix el material i informació base recollida tant amb tècniques qualitatives com quantitatives -com entrevistes o dades- seran lliurats per a ús intern d’alterNativa.En tot moment es garantirà la confidencialitat i anonimat de la informació entre els informants clau i participants. Com a criteris d’avaluació s’utilitzaran, els establerts per l’OCDE i adoptats per la política catalana de cooperació: Rellevància, Eficàcia, Eficiència Impacte i Sostenibilitat. Per la difusió es realitzarà una sessió final presencial de traspàs de l’avaluació amb l’entitat impulsora amb participació de la contrapart via Skype amb especial èmfasi en els resultats i elements significatius de l’avaluació.

PRINCIPIS D’AVALUACIÓ

L’equip/consultora seguirà els principis d’avaluació:

-Anonimat i confidencialitat: en totes les fases s’han de respectar el dret de les persones a proporcionar informació, assegurant els seu anonimat i confidencialitat en tot el procés d’avaluació. –

-Responsabilitat: qualsevol desacord o diferència d’opinió que pugui sorgir entre els i les membres de l’equip ha de ser mencionat en la part informativa/explicativa de l’avaluació.

-Validació: la persona o l’equip avaluador assumeix la veracitat de la informació i la fidelitat a les evidencies obtingudes.

-Imparcialitat: es manté la independència de la persona o equip avaluador respecte al projecte i l’entitat impulsora.

-Integritat: davant l’aparició de imprevistos o dificultats en el procés d’avaluació, s’hauran de comunicar al Comitè d’avaluació.

-Drets d’autoria: La informació recollida i produïda durant el procés d’avaluació es prerrogativa de l’entitat impulsora. La persona o equip consultor delega els drets d’autoria a l’entitat qui decidirà sobre la difusió dels resultats citant l’autoria de l’equip consultor.

PERÍODE D’AVALUACIÓ I PRODUCTES ESPERATS

Partint de l’avaluació interna ja realitzada, l’avaluació compren tres fases de treball: Fase de disseny, anàlisi documental i recollida de dades Fase anàlisi de resultats i elaboració de l’Informe Fase de validació i socialització Informe Final Com a producte de l’avaluació s’espera comptar:

– 1 Informe final en format digital i 3 copies impreses

– 1 Document de presentació i difusió digital (power point, prezzi, o similars..) que reculli especialment les bones practiques, les lliçons apreses i les recomanacions de millora.

S’espera tenir els productes finals no més tard del 31 de maig de 2020.

SELECCIÓ DE LA PROPOSTA D’AVALUACIÓ

Els criteris que s’aplicaran per a la selecció de l’equip o persona avaluadora són:

 Experiència demostrable en avaluacions amb enfocament de gènere i drets humans i basada en articulació i apoderament d’actors.

 Coneixement de la realitat dels pobles indígenes

 Qualificació i formació de l’equip/consultora en tècniques d’anàlisi de dades quantitatives i qualitatives.

 Qualificació i formació de l’equip/consultora fent especial rellevància al coneixement i acompanyament del sector de les organitzacions no governamentals de la cooperació

 Experiència demostrable de l’equip/consultora en tècniques d’avaluació d’estratègies d’incidència i de comunicació i de planificació estratègica.

 Experiència demostrable i coneixement de metodologies participatives.

 Coneixement i experiència en l’ús no sexista del llenguatge.

PRESSUPOST I OFERTA TÈCNICA

Es presentarà una oferta tècnica amb pressupost desglossat que inclogui una proposta metodològica i pla de treball en base al present document de Termes de Referència (màxim 5 pàgines). La proposta tècnica estarà acompanyada del currículum de la persona avaluadora. Les propostes s’han d’enviar al correu olgacebada@alternativa-ong.org indicant Proposta d’Avaluació fins el 29 de febrer de 2020. En el termini d’una setmana es donarà resposta a les sol·licituds rebudes.