TDR TERMES DE REFERÈNCIA PER A L’ESTUDI TÈCNIC I IMPLEMENTACIÓ D’UNA PLATAFORMA AUDIOVISUAL: INDIFILMS

TERMES DE REFERÈNCIA PER A L’ESTUDI TÈCNIC I IMPLEMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA AUDIOVISUAL INDIFILMS

 
PRESENTACIÓ
 
alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes és una ong especialitzada en la defensa dels
Drets dels Pobles Indígenes i membre de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y
Comunicación de los Pueblos Indígenas. Productora de l’indiFEST, la mostra de cinema
indígena de Barcelona que compta amb XII edicions, disposem d’un fons audiovisual propi
i especialitzat en pobles indígenes. Amb l’objectiu de potenciar la visibilitat i oferir recursos
formatius plantegem la creació d’una Plataforma audiovisual especialitzada, indiFILMS.
En aquest marc, l’objecte del servei a contractar és un Estudi Tècnic i la Implementació de
la Plataforma Audiovisual que analitzi, defineixi i desenvolupi els diferents aspectes per la
posada en marxa i que serà el full de ruta a seguir per a la seva implementació.
La Plataforma Audiovisual indiFILMS forma part del projecte “Instruments de
Sensibilització, Formació, Recerca i Incidència per l’Exercici i Compliment efectiu del C169
OIT de Drets Col·lectius dels Pobles i Dones indígenes – ISFRI 169” cofinançat per l’Agencia
Catalana de Cooperació al Desenvolupament en la seva convocatòria de Programes
d’Educació pel Desenvolupament 2019.
 
OBJECTE DE CONTRACTACIÓ
 
L’estudi contindrà entre altres possibles qüestions els següents continguts:
 
1. Caracterització tècnica i funcional del producte.
 
▪ Caracterització del sector de la Industria Audiovisual. Referents i tendències en
Plataformes Audiovisuals.
 
▪ Models de Plataformes i anàlisi comparatiu: serveis que ofereixen, característiques
i funcionalitats, costos, manteniment.
 
▪ Característiques tècniques i requisits de sistema, abast i limitacions, capacitats, de
servidor, de emmagatzematge i reposició.
 
▪ Característiques funcionals: requisits de gestió, estructura de continguts i procés
d’adaptació.
 
2. Operativa de manteniment. Processos i tasques. Administració i seguiment operatiu.
Perfil i capacitats tècniques per a la seva gestió. Equips i materials. Estimació de costos
de manteniment.
 
3. Estratègia Màrqueting . Estratègia de promoció digital. Elements claus i disseny de la
campanya de llançament. Analítica web i seguiment resultats.
 
4. Procés d’implementació. Posada en marxa de la plataforma: Recursos humans,
Materials, equips i subministraments, Accions a desenvolupar, Cronograma i,
Pressupost.
 
PRODUCTES ESPERATS I CALENDARI REALITZACIÓ
 
S’espera comptar amb 1 Estudi Tècnic i 1 Plataforma audiovisual en funcionament
El període màxim d’entrega del producte final és 30 de novembre de 2021.
Es treballarà en quatre fases que es podran ajustar segons els requisits i
desenvolupament del producte. El calendari de realització haurà de contenir una
estimació de cada fase de treball:
 
Fase 1. Estudi: Recollida de dades i disseny de la Plataforma
Fase 2. Validació: Presentació, revisió i validació per part d’alterNativa i Pilotatge
Fase 3. Implementació: Creació i posada en marxa
Fase 4: Transferència: Formació tècnica manteniment i gestió
 
CONTRACTACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
 
Un cop valorades les propostes rebudes es seleccionarà l’oferta final i es realitzarà un
contracte de prestació de serveis amb un pagament fraccionat en un 40% a la signatura del
contracte i el 60% restant al lliurament de productes esperats que donarà lloc a la
finalització del contracte.
 
PROPOSTA TÈCNICA I DATA DE PRESENTACIÓ
 
La proposta amb una extensió màxima de 10 pàgines haurà de contenir:
 
1. Proposta tècnica
2. Calendari de realització
3. Currículum de l’equip consultor
4. Pressupost
5. Altres aspectes valorables i complementaris
 
Les propostes s’han d’enviar al correu olgacebada@alternativa-ong.org indicant Estudi
IndiFILMS fins el 15 de maig de 2020. En el termini d’una setmana es donarà resposta a les
sol·licituds rebudes.